Om sorg


Sorg 

Når du mistar ein som står deg nær:

Dei fleste vil oppleve ein dag å være næraste pårørande ved eit dødsfall.
Kanskje det kjem plutseleg og uventa ?  Forventa eller uventa, det er ein ny situasjon som er 
tung og vanskeleg å klara.

Sorg er ein naturleg reaksjon på tap av ein som står deg nær. I dei seinare
åra er me blitt meir og meir klar over kor viktig det er at dei etterlatne
vågar å akseptere si sorg og ikkje flykta frå den.

Sorga er ikkje lik hjå alle. Den varierar i styrke og opplevast ulikt.
 Den som sørger sin personlighet og forhold til den avdøde er berre to 
av faktorene som avgjer korleis sorga kjem til uttrykk.

Fordi sorg opplevast og vert uttrykt ulikt, er det viktig å ha respekt for 
 kvart enkelt menneske sin sorgreaksjon, både din egen og andres. 

Ta borna med, og la dei stilla spørsmål. 

Dersom sorga vert  vanskeleg, er det  mogleg å få hjelp.

Ein vil alltid finne folk ein kan snakka med og i enkelte områder finst det sorggrupper og ulike tilbod.