Prisar


Kva kostar ei gravferd?

Kostnaden avheng i stor grad av dine ynskjer og val. Ein meningsfull og vakker seremoni avheng ikkje av høge kostnadar, det er dei små tinga, t.d. eit bilete eller noko som gjenspeglar den døde ved inngangen, riktig val av song og musikk som kan skapa den rette seremonien. Tenk gjerne igjennom kva som vil vera unikt og personleg for den personen gravferda handlar om.

Ved å ta kontakt med oss kan me gå gjennom dine ynskjer, og du vil få ein pris basert på  vala dine, alt frå den heilt enkle til ein mer påkosta seremoni.

Etter ny forskrift om prisopplysningar som gjeld fra 1.1.2013 er her satt opp eit prisoversyn etter markedsføringslova paragraf 10. Prisane viser minimums- og maksimumsprisar ut frå innhaldet som styresmakta har spesifisert i paragraf 16.

Styresmakta pålegg alle gravferdsbyrå å ha denne prisoversikta tilgjengeleg, sånn at det er mogleg for pårørande å samanlikna prisar. Vi gjer oppmerksam på at denne oversikten ikkje inneheld  alle kostnader som normalt påløp i samband med ei gravferd.

Dette kan være kostnader som:
Kommunale avgifter, kremasjonsavgift, kostnader til musikalske innslag i seremonien, minnesamvær, gravstein/ navnetilføying

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall:
Transportrefusjon / behovsprøvd gravferdsstønad

Me orienterer nærare om ordningen og kan på vegne av pårørande søkje om stønad til NAV.(Nav.no)

På nav.no finner ein søknadsskjema til å søkje om behovsprøvd støtte i samband med dødsfall (Inntil kr. 23.337). Eigenandel kr. 2.333.-  

 

Døme på minimum og maksimum kostnader etter krav fra Konkurransetilsynet:

Kiste Minimumspris Kommentar Maksimumspris Kommentar
Kiste, inkl. utstyr Kr. 5 500,00 Umalt sponkiste Kr. 30 000,00 Påkosta kistevalg i ulike prisklasser
Nedlegg i kiste Kr. 1 500,00   Kr. 2 400,00 Vask, barbering, påkledning
Hygeneartikler Kr. 0,00   Kr. 0,00  
         
Transport        
Utkjøyring av tom kiste Kr. 1 500,00   Kr. 1 500,00  
Transport frå dødstad til ventestad Kr. 0,00   Kr. 2 500,00  Alt etter avstand og tidsbruk
Transport frå oppbevaringsstad til seremonistad Kr. 500,00   Kr. 2 000,00  
Transport frå seremonistad til grava Kr. 1000,00   Kr. 2 500,00  varierande pris etter avstand
         
Seremoni        
Assistanse ved seremoni Kr. 1 800,00 Ein person Kr. 4 200,00 To personar
Båreteppe  Kr. 700,00   Kr. 1 400,00 Båreteppe og pynteutstyr
Songhefte, 50 stk. Kr. 2000,00 InMemory Kr. 2 500,00 Eige bilete / InMemory
Kistedekorasjon Kr. 50,00 Ei rose Kr. 5 000,00 Ingen øvre grense
Minnebok Kr. 0,00 Ei gratis Kr. 600,00 Pr. ekstra bok
         
Dødsannonse        
75mm(BT) Kr. 1 000,00   Kr. 1 000,00  
         
Konferanse kr. 1200,00   Kr. 2 400,00  
Byråets avgiftsfritt honorar Kr. 1 200,00 Enkle oppdrag Kr. 2 200,00 Vanleg gjennomføring av seremoni
Byråets avgiftspliktig honorar Kr. 950,00 Enkle oppdrag Kr. 2 400,00 Vanleg gjennomføring av seremoni
Sum Kr. 18 900,00   Kr. 62600,00  

Andre moglege kostnader som ikkje er tatt med i prisoverslaget:
Kommunale avgifter, kremasjonsavgift, minnesamvær, Inskripsjon/navnetilføring på gravminne, evt. nytt gravminne, musikalske innslag i seremonien.

 

KOMPLETT PRISLISTE PR 1.1.2018

Kister  
Umalt spon, med utstyr Kr. 5 500.- 
Enkel kvit utan profiler, med utstyr Kr. 6 500.- 
Klassisk kvit, med utstyr, vår mest solgte modell Kr. 8 500.-
Kvit ornament, med utstyr, polstret innv. lokk Kr. 10 500.-
Klarlakka trekvit, med utstyr Kr. 9 000.-
Eikefoliert, eller eikebeisa, med utstyr Kr. 10 000.-
Svart, med utstyr Kr. 12 000.-
Ekstra lengde eller ekstra bredde, Kr. 1 500.-
Kvit perle Kr. 9 500.-
 Andre modeller på forespørsel  
Barnekister  
40 cm, kvit med utstyr Kr. 2.875.-
65 cm, kvit med utstyr Kr. 3 400.-
75 cm, kvit med utstyr Kr. 3 370.-
130 cm, kvit med utstyr Kr. 5 200.-
170 cm, kvit med utstyr Kr. 5 900.-
   
Urner  
Ulike urner, i ulike modellar frå kr.800.- til kr. 3 500.-  
Forsendelse urne innanlands Kr. 866.-
Forsendelse av urne utanlands, på forespørsel  
   
Transport  
Henting på båre, dag Kr. 2 590.-
Henting på båre kveld/helg Kr. 3 200.-
Utkjøyring av tom kiste Kr. 1 500.-
Bårebil til grav frå kr 1000.- til kr. 2 000.-  
Transport av båre til seremonistad frå kr. 800  til kr.2000.-  
Takst pr kilometer bårebil Kr.     19.-
Eigenandel ved transport betalt av NAV Kr. 2 333.-
Katastrofepose/likpose Kr. 1 500.-
Sinkkiste stander str.) Kr. 11.900.-
Flylem (stander str.) Kr. 2 800.-
Flypose,utvendig forsendelse Norden Kr.10 850.-
Kistetrekk Kr. 2 800.-
Nedlegg i kiste og lodding av sinkkiste (preparant HS) Kr. 2 550.-
Opning av sinkkiste og omlegg i norsk kiste « « Kr. 2 550.-
Balsamering (preparant HS) Kr. 4 550.-
Lett balsamering (preparant HS) Kr. 2 600.-
Transport til konferanse i heimen Kr.    875.-
Utstyrsbil til seremoni Kr.    875.-
Dødsannonse  
Dødsannonse fra kr. 1 000.- til kr. 3 000.- pr avis  
   
Solist fra kr 2000.- til 4000.-  
   
Sanghefter Inmemory:  
50 stk , grunnoppsett Kr. 2 000.-
Pr. stk. over 50 Kr. 10.-
Tilegg for eige bilde Kr. 500.-
   
Kors/ventemerke  
Kors/ ventemerke med navnplate Kr. 700.-
   
Utstyr til seremoni  
Leige av båreteppe/ pleksiglassbukker Kr. 700.-
Leige av utstyr til seremoni, stander Kr. 700.-
Leige av ekstra utstyr til seremoni Kr. 700.-
Bilde i ramme Kr. 650.-
Minnebok første gratis, bok to kr 600.- Kr. 600.-(bok 2)
   
Nedlegg  
Nedlegg i kiste dag,ordinær ( ellers medgått tid) Kr. 1 500.-
Nedlegg i kiste kveld/helg Kr. 2 500.-
Stell og utstyr til stell Kr. 2 500.-
   
Assistanse  
Assistanse ved seremoni, to personar Kr. 4 200.-
Pynting og opprydding av kyrkje/kapell Kr. 1 200.-
Assistanse ved andakt/syning dagstid Kr. 1 500.-
Assistanse ved andakt/syning kveld/helg Kr. 2 500.-
   
Blomster  
Kistedekorasjon fra kr.2 000.- til 6 000.- Mest brukt : Kr. 3 000/4 000.-
Hjerte fra kr 1 000.- 3 000.-  
Krans fra kr 1 200 til kr 5 000.-  
Dekorasjon fra kr 700.- til kr 2 000.-  
Leie kyrkjepynt to stk Kr. 1 600.-
Bårebukett fra kr 400.- til kr. 1500.-  
Sløyfe med trykt tekst Kr. 200.-
Blomster ved svøp Kr. 400.-
   
Honorar  
Konferanse dag Kr. 1 200.-
Konferanse utanom kontortid Kr. 2 090.-
Konferanse sundag / helgedag Kr. 2 600.-
Avgiftspliktig honorar Kr. 2 200.-
Byråets honorar moms fritt Kr. 2 400.-
Timepris ekstra medgått tid,     dag kr 620.- kveld/helg Kr. 1050.-