Me tilbyr


Nordhordland begravelsesbyrå kan hjelpa  ved alle praktiske
gjeremål i samband med ei gravlegging eller bisetjing.
Nedanfor er eit oversyn over varer og tenester som kan 
vera aktuelle.

 

* Kiste og utstyr
* Henting ved dødsfall i heimen eller sjukehus / institusjon
* Stell av den døde og nedlegging i kiste
* Dødsmelding  og andre offentlege papir
* Søknad om gravferdshjelp hjå NAV
* Syning / båreandakt
* Fastsetjing 
av tid og stad for seremoni

* Gjere avtale med prest / gravferdstaler om seremoni
* Organist /Solist
* Formidle dødsannonser i aviser, og takkeannonser
* Trykking av programhefte
* Formidle solosong, solospel
* Me har vårt eige blomsterbinderi, kransar og bårebukettar, 
   hjarter , kors, kistedekorasjonar m.m og pynting
* Sløyfetrykkeri
* Pynting og assistanse i kyrkja
* Transport av båre til seremonistad / gravplass
* Transport til andre stader òg inn / utland
* Planlegging og tilretteleggjing av seremoni
* Kontakt med gravferdsetat om gravstad
*Trekors / Venteteikn med namn i påvente av gravstein
* Gravstein og/eller inskripsjon evt. oppussing av eldre gravstein
* Gravlykter og lys
* Ordner alt også vedr. kremasjon
* Aktuell litteratur