Om VIRKE Gravferd


OM Virke Gravferd                                              
                                                                          

Nordhordland Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd  

Som medlem av Virke Gravferd har byrået forplikta seg til:

* hensynsfullhet og respekt for de pårørande
* taushet med hensyn på personlege tilhøve
* verdighet i alle delar av yrkesutøvinga
* å bistå med alle tenester og varer som er aktuelle
* forskriftsmessig utstyr og godt vedlikehaldt bårebil
* å gje informasjon om prisar
* spesifiserte regningar for tenestane til byrået
* kontroll med omsyn til standard og yrkesutøving

Foreninga arbeider blant anna for ein god kvalitetsmessig utvikling av
bransjen og for sunne gravferdsskikkar.

Virke Gravferds medlemmer har forplikta seg til å lyda dei etiske rettningslinjene til bransjen og regler, utarbeida av den europeiske
bransjeorganisasjonen, European federation of Funeral Services (EFFS)
Vidare, ein egen stander som beskriv det kvalitative nivået eit
medlemsbyrå skal halda, og dessutan kva for tenester  og varer det skal kunna
tilby.

Virke Gravferd har etablert et eige Etisk Utvalg som handsamar saker og spørsmål
av prinsipiell karakter.

Et eige kvalitetssikringsutval på i alt fem medlemmar besøker jamleg
medlemsbyråa for å sikra at dei etterlever foreningens krav og normer
for god forretningsskikk.

Gjennom Virke Gravferd har me tilgang til kurs, bransjeskule og
anna fagleg kompetanse.

Meir informasjon om Virke Gravferd finner du på: www.virke.no